ด่วนที่สุด! รายชื่อผู้มีสิทธิ์นำเสนอผลงานการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จที่เป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับภาค


รายชื่อผู้มีสิทธิ์นำเสนอผลงานการประกวดหน่วยงาน
และผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จที่เป็นที่ประจักษ์

เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 7
ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับภาค
ผู้เกี่ยวข้อง : นายสุระศักดิ์ พะปะโคน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการหอพัก

Download : http://www.mskyt28.info/document/7d4187cd85453ee069b668d48b6ffd46.rar

Chitlada Jampanya

นางสาวจิตรลดา แจ่มปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่าย งบประมาณและแผนงาน

ใส่ความเห็น