ด่วนที่สุด – การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑)

ที่ ศธ 04258/ว๙๕๒ ด่

ด่วนที่สุด – การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑)" href="http://swsk.ac.th/2018/?p=4810">Read more

ด่วนที่สุด – การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2

ที่ ศธ 04258/901 ด่ว

ด่วนที่สุด – การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2" href="http://swsk.ac.th/2018/?p=4802">Read more

ด่วนที่สุด – การดำเนินการแก้ไข ทบทวนการปักหมุดการให้บริการหน่วยงานภาครัฐ (Citizen info)

ศธ 04258/917 ด่วนที่

ด่วนที่สุด – การดำเนินการแก้ไข ทบทวนการปักหมุดการให้บริการหน่วยงานภาครัฐ (Citizen info)" href="http://swsk.ac.th/2018/?p=4800">Read more

การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศธ04258/ว911 ปกติ 20

Read more

ด่วนที่สุด – ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ และ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒

ศธ04258/ว915 ด่วนที่

ด่วนที่สุด – ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ และ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒" href="http://swsk.ac.th/2018/?p=4794">Read more

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562

ศธ 04258/894 ปกติ 20

Read more

ด่วนที่สุด – ส่งตารางสรุปผลการประเมินทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ศธ ๐๔๒๕๘/๘๙๗ ด่วนที่

ด่วนที่สุด – ส่งตารางสรุปผลการประเมินทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร" href="http://swsk.ac.th/2018/?p=4788">Read more

การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ศธ 04258/839 ปกติ 20

Read more

ด่วนที่สุด – การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศธ 04258/ว873 ด่วนที

ด่วนที่สุด – การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน" href="http://swsk.ac.th/2018/?p=4777">Read more

ด่วนที่สุด – แจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาเข้ารับการพัฒนา

ศธ 04258/837 ด่วนที่

ด่วนที่สุด – แจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาเข้ารับการพัฒนา" href="http://swsk.ac.th/2018/?p=4775">Read more

ด่วนที่สุด – การดำเนินโครงการอบรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” จังหวัดศรีสะเกษ

ศธ 04258/829 ด่วนที่

ด่วนที่สุด – การดำเนินโครงการอบรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” จังหวัดศรีสะเกษ" href="http://swsk.ac.th/2018/?p=4764">Read more

ด่วนที่สุด – การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 (ทุกโรงเรียน)

ศธ04258/771 ด่วนที่ส

ด่วนที่สุด – การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 (ทุกโรงเรียน)" href="http://swsk.ac.th/2018/?p=4759">Read more

ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562

ศธ 04258/802 ปกติ 20

Read more

ด่วนที่สุด – การประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561

ที่ ศธ 04258/ว798 ด่

ด่วนที่สุด – การประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561" href="http://swsk.ac.th/2018/?p=4747">Read more