ด่วนที่สุด – การดำเนินโครงการอบรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” จังหวัดศรีสะเกษ

ศธ 04258/829 ด่วนที่

ด่วนที่สุด – การดำเนินโครงการอบรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” จังหวัดศรีสะเกษ –" href="http://swsk.ac.th/2018/?p=4764">Read more

ด่วนที่สุด – การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 (ทุกโรงเรียน)

ศธ04258/771 ด่วนที่ส

ด่วนที่สุด – การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 (ทุกโรงเรียน) –" href="http://swsk.ac.th/2018/?p=4759">Read more

ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562

ศธ 04258/802 ปกติ 20

" href="http://swsk.ac.th/2018/?p=4749">Read more

ด่วนที่สุด – การประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561

ที่ ศธ 04258/ว798 ด่

ด่วนที่สุด – การประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 " href="http://swsk.ac.th/2018/?p=4747">Read more

นำส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี ตามมาตรา 50 ทวิแห่งประมวลรัษฏากร

ศธ 04258/738 ปกติ 20

Read more

ด่วนที่สุด – ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเข้าร่วมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561

ศธ 04258/726 ด่วนที่

ด่วนที่สุด – ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเข้าร่วมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561" href="http://swsk.ac.th/2018/?p=4711">Read more

ด่วนที่สุด – การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ศธ 04258/ว669 ด่วนที

ด่วนที่สุด – การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา" href="http://swsk.ac.th/2018/?p=4704">Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเรียนรู้แบบยั่งยืนยกระดับผลสัมฤทธิ์และเพิ่มศักยภาพเยาวชนไทยตามยุทธศาสตร์ชาติฯ

ที่ ศธ 04258/603 ปกต

Read more

ด่วนที่สุด – ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการรับสมัครผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562

ศธ 04258/0593 ด่วนที

ด่วนที่สุด – ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการรับสมัครผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562" href="http://swsk.ac.th/2018/?p=4690">Read more

ด่วนที่สุด – ขออนุญาตบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัย ปีการศึกษา 2561

ศธ 04258/530 ด่วนที่

ด่วนที่สุด – ขออนุญาตบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัย ปีการศึกษา 2561" href="http://swsk.ac.th/2018/?p=4686">Read more

ด่วนที่สุด – แนวปฏิบัติข้าราชการกับการวางตนเป็นกลางทางการเมือง

ศธ 04258/486 ด่วนที่

ด่วนที่สุด – แนวปฏิบัติข้าราชการกับการวางตนเป็นกลางทางการเมือง" href="http://swsk.ac.th/2018/?p=4683">Read more