การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ศธ 04258/839 ปกติ 20

Read more

ด่วนที่สุด – การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศธ 04258/ว873 ด่วนที

ด่วนที่สุด – การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน" href="http://swsk.ac.th/2018/?p=4777">Read more

ด่วนที่สุด – แจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาเข้ารับการพัฒนา

ศธ 04258/837 ด่วนที่

ด่วนที่สุด – แจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาเข้ารับการพัฒนา" href="http://swsk.ac.th/2018/?p=4775">Read more

ด่วนที่สุด – การดำเนินโครงการอบรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” จังหวัดศรีสะเกษ

ศธ 04258/829 ด่วนที่

ด่วนที่สุด – การดำเนินโครงการอบรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” จังหวัดศรีสะเกษ" href="http://swsk.ac.th/2018/?p=4764">Read more

ด่วนที่สุด – การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 (ทุกโรงเรียน)

ศธ04258/771 ด่วนที่ส

ด่วนที่สุด – การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 (ทุกโรงเรียน)" href="http://swsk.ac.th/2018/?p=4759">Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ทาสี อาคารโรงฝึกงาน 306 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอร

Read more

ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562

ศธ 04258/802 ปกติ 20

Read more

ด่วนที่สุด – การประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561

ที่ ศธ 04258/ว798 ด่

ด่วนที่สุด – การประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561" href="http://swsk.ac.th/2018/?p=4747">Read more

นำส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี ตามมาตรา 50 ทวิแห่งประมวลรัษฏากร

ศธ 04258/738 ปกติ 20

Read more

ด่วนที่สุด – ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเข้าร่วมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561

ศธ 04258/726 ด่วนที่

ด่วนที่สุด – ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเข้าร่วมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561" href="http://swsk.ac.th/2018/?p=4711">Read more

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ทาสี อาคารโรงฝึกงาน 306 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพ

Read more