แจ้งข้อมูลเข้าใช้โปรแกรมวัดความถนัดทางอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ที่ : 04258/6775 ประ

Read more

ประกาศผลการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เพื่อรับเกียรติบัตรในงานวันครู 16 มกราคม 2561 “เพชร สพม.28” ประจำปี 2561

ที่ : ศธ 04258/6766

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ Active Learning เรื่องกระบวนการคิดเชิงคำนวณเพื่อสนับสนุนการสอน Coding กับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์แนวใหม่ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560

ที่ : 04258/6747 ประ

Read more

การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561

ที่ : ศธ 04258/6711

Read more

โครงการและเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมกับองค์กร Youth for Understanding International Exchange (YFU) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2562

ที่ : ศธ 04258/6677

Read more

ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ที่ : ศธ 04258/6654

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างความเข้าใจบุคลากรครู:มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑”

ที่ : ศธ 04258/6668

Read more

ด่วนที่สุด ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ที่ : ศธ 04258/6614

ด่วนที่สุด ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑" href="http://swsk.ac.th/2018/?p=4252">Read more

ด่วนที่สุด แจ้งเลื่อนการรับมอบเกียรติบัตรผลงานดีเด่นรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา 2559

ที่ : ศธ 04258/6615

ด่วนที่สุด แจ้งเลื่อนการรับมอบเกียรติบัตรผลงานดีเด่นรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา 2559" href="http://swsk.ac.th/2018/?p=4250">Read more

การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่

ที่ : ศธ 04258/ว6533

Read more