การจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การจัดซื้อหนังสือเรี

Read more

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาในร่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน

Read more

ด่วนที่สุด – ขอเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมความเข้าใจการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ศธ 04258/ว1224 ด่วนท

ด่วนที่สุด – ขอเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมความเข้าใจการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา" href="http://swsk.ac.th/2018/?p=4869">Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

Read more

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาในร่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การประกวดราคาจ้างก่อ

Read more

ด่วนที่สุด – การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑)

ที่ ศธ 04258/ว๙๕๒ ด่

ด่วนที่สุด – การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑)" href="http://swsk.ac.th/2018/?p=4810">Read more

ด่วนที่สุด – การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2

ที่ ศธ 04258/901 ด่ว

ด่วนที่สุด – การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2" href="http://swsk.ac.th/2018/?p=4802">Read more

ด่วนที่สุด – การดำเนินการแก้ไข ทบทวนการปักหมุดการให้บริการหน่วยงานภาครัฐ (Citizen info)

ศธ 04258/917 ด่วนที่

ด่วนที่สุด – การดำเนินการแก้ไข ทบทวนการปักหมุดการให้บริการหน่วยงานภาครัฐ (Citizen info)" href="http://swsk.ac.th/2018/?p=4800">Read more

การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศธ04258/ว911 ปกติ 20

Read more

ด่วนที่สุด – ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ และ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒

ศธ04258/ว915 ด่วนที่

ด่วนที่สุด – ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ และ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒" href="http://swsk.ac.th/2018/?p=4794">Read more

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562

ศธ 04258/894 ปกติ 20

Read more