ด่วนที่สุด การวัดและประเมินผล “การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ที่ : ที่ ศธ 04258/ว

ด่วนที่สุด การวัดและประเมินผล “การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑" href="http://swsk.ac.th/2018/?p=4024">Read more

การประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจการจัดจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง อาคารเรียน อาคารประกอบ รายการงบผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2563

ที่ : ศธ 04258/5832

Read more

ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมรับฟังนโยบายและข้อสั่งการเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน

ที่ : ศธ 04258/5899

ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมรับฟังนโยบายและข้อสั่งการเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน" href="http://swsk.ac.th/2018/?p=4020">Read more

ใหม่ ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) จังหวัดศรีสะเกษ

ที่ : ศธ 04258/5812

ใหม่ ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) จังหวัดศรีสะเกษ" href="http://swsk.ac.th/2018/?p=3998">Read more

การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

ที่ : ศธ 04258/ว5785

Read more

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทน สพม.28 เข้าแข่งขันทักษะฯ ระดับภาคฯ

ขอแสดงความยินดีกับตั

Read more

ขออนุญาตให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 (พ.ศ.2561) “เจียงฮายเกมส์”

ที่ : ศธ 04258/5793

Read more

ด่วนที่สุด เร่งรัดการจัดส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ปีการศึกษา 2561

ที่ : ศธ 04258/ว5758

ด่วนที่สุด เร่งรัดการจัดส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ปีการศึกษา 2561" href="http://swsk.ac.th/2018/?p=3915">Read more

ด่วนที่สุด การจัดส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ปีการศึกษา 2561

ที่ : ศธ 04258/ว5757

ด่วนที่สุด การจัดส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ปีการศึกษา 2561" href="http://swsk.ac.th/2018/?p=3910">Read more

ด่วนที่สุด กำหนดการประเมินคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ระดับจังหวัดศรีสะเกษ

ที่ : ศธ 04258/5747

ด่วนที่สุด กำหนดการประเมินคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ระดับจังหวัดศรีสะเกษ" href="http://swsk.ac.th/2018/?p=3907">Read more

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการก่อสร้างโรงอาหาร – หอประชุม แบบ 100/27

ประกาศเผยแพร่แผนการจ

Read more

แนวทางการดำเนินการสำหรับการเสนอตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับกลุ่มโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ (

ที่ : ศธ04258/5677 ป

Read more

การจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ที่ : ที่ ศธ 04258/ว

Read more

แข่งทักษะฯ การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ที่ : ที่ ศธ 04258/ว

Read more

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 3

ที่ : ศธ 04258/5671

Read more