บัญชีเกียรติบัตรโรงเรียน/ครู/นักเรียน

บัญชีเกียรติประวัติ สว.ศก.

โรงเรียน ครูและนักเรียน
ปีการศึกษาระดับฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งานดาวน์โหลดเกียรติบัตร / ภาพโล่รางวัลเกียรติประวัติด้าน
2557ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาษาต่างประเทศเล่านิทาน Story Telling ม.ต้นด้านวิชาการ
2557ภาคตะวันออกเฉียงเหนือศิลปะเดี่ยวฆ้องวงใหญ่-วงสตริง-เพลงพระราชนิพนธ์หญิงด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
2557ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวิทยาศาสตร์โครงงานวิทย์-สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ด้านวิชาการ
2557ภาคตะวันออกเฉียงเหนือการงานอาชีพและเทคโนโลยีโครงงานอาชีพ-แปรรูปอาหารด้านวิชาการ
2557ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุขศึกษาและพลศึกษาตอบปัญหาสุขศึกษาด้านวิชาการ
2557ภาคตะวันออกเฉียงเหนือการงานอาชีพและเทคโนโลยีตัดต่อภาพยนตร์ด้านวิชาการ
2557ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาษาไทยท่องอาขยานทำนองเสนาะด้านวิชาการ
2557ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมภาพยนตร์สั้น-โครงงานคุณธรรมด้านวิชาการ
2557ภาคตะวันออกเฉียงเหนือศิลปะรำวงมาตรฐาน-มายากลด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
2558ภาคตะวันออกเฉียงเหนือศิลปะเดี่ยวแคนด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
2558ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวิทยาศาสตร์โครงงานออกแบบเทคโนโลยีด้านวิชาการ
2558ภาคตะวันออกเฉียงเหนือการงานอาชีพและเทคโนโลยีตัดต่อภาพยนตร์ด้านวิชาการ
2558ภาคตะวันออกเฉียงเหนือการงานอาชีพและเทคโนโลยีประดิษฐ์ของใช้-แปรรูปอาหารด้านวิชาการ
2558ภาคตะวันออกเฉียงเหนือศิลปะมายากลด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
2558ภาคตะวันออกเฉียงเหนือศิลปะวงลูกทุ่ง-เพลงลูกกรุง-เพลงสากล-เพลงพระราชนิพนธ์ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
2558จังหวัดจังหวัดศรีสะเกษนาวสาวนิตยา สุวะไกร เยาวชนดีเด่นด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
2558โรงเรียนฝ่ายบริหารงานทั่วไปโครงการห้องเรียนสีขาวด้านคุณธรรมจริยธรรม
2558ประเทศนักเรียนรางวัลพระราชทานเกีบรติบัตรนักเรียนรางวัลพระราชทาน นายวงศกร เชื้อนิลด้านคุณธรรมจริยธรรม
2558ประเทศฝ่ายบริหารงานทั่วไปเกียรติบัตรเสมา ปปส. นายประหยัด หัดโถด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
2558ประเทศผู้อำนวยการเกียรติบัตรเสมา ปปส. นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
2558ประเทศโรงเรียนเกียรติบัตรเสมา ปปส. โรงเรียนด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
2559จังหวัดโรงเรียนเกียรติบัตรรางวัลชมเชยโรงเรียนธนาคารดีเด่นด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือการงานอาชีพและเทคโนโลยีโครงงานซอฟท์แวร์ ม.ปลายด้านวิชาการ
2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือการงานอาชีพและเทคโนโลยีอาหารคาวหวาน ม.ต้น,ม.ปลาย-ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุด้านวิชาการ
2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือศิลปะมายากลด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือศิลปะวงลูกทุ่ง-เพลงพระราชนิพนธ์ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือศิลปะละครคุณธรรมด้านวิชาการ
2560สมพ.28การงานอาชีพและเทคโนโลยีโครงงานซอฟท์แวร์ ม.ปลายด้านวิชาการ
2560สมพ.28การงานอาชีพและเทคโนโลยีตัดต่อภาพยนตร์ ม.ปลายด้านวิชาการ
2560สมพ.28การงานอาชีพและเทคโนโลยีสร้างเกมสร้างสรรค์ ม.ปลายด้านวิชาการ
2560สมพ.28การงานอาชีพและเทคโนโลยีออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ ม.ปลายด้านวิชาการ
2560สมพ.28สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมภาพยนตร์สั้น ม.ปลายด้านวิชาการ
2560ประเทศนักเรียนเกียรติบัตรนางสาวจิดาภา โสภาลี มหาสารคามเกมส์ด้านกีฬา
2560ประเทศนักเรียนเกียรติบัตรนางสาวจิดาภา โสภาลี กาฬสินธุ์เกมส์ด้านกีฬา
2560ประเทศนักเรียนเกียรติบัตรนายพรรษวุฒิ วรรณวงษ์ ย่าโมเกมส์ด้านกีฬา
2560ประเทศโรงเรียนฟิสิกส์สัประยุทธ์ด้านวิชาการ
2561สมพ.28ครูเกียรติบัตร "เพชร สมพ.28" นางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์ด้านคุณธรรมจริยธรรม
2561สมพ.28ครูเกียรติบัตร "เพชร สมพ.28" นางสาวดวงสมร กาบมาลีด้านคุณธรรมจริยธรรม

ติดต่อโรงเรียน