การแต่งกายของนักเรียน

2560-ระเบียบว่าด้วยการแต่งกายนักเรียน

 

เครื่องแบบนักเรียน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ติดต่อโรงเรียน