Hardware/Software

 • เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน มี จำนวน 3 ห้อง
  • ห้องคอมพิวเตอร์ 1 จำนวน 40 เครื่อง สำหรับนักเรียน ม.ปลาย หลักสูตรภาษาไทย
  • ห้องคอมพิวเตอร์ 2 จำนวน 41 เครื่อง  (ครู 1 เครื่อง นักเรียน 40 เรื่อง) สำหรับนักเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • ห้องคอมพิวเตอร์ 3 จำนวน 40 เครื่อง  สำหรับนักเรียน ม.ต้น หลักสูตรภาษาไทย
 • โรงเรียนเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ห้องเรียน ได้แก่
  • ห้องคอมพิวเตอร์ 1 จำนวน 40 เครื่อง  (นักเรียน 40 เรื่อง) สำหรับนักเรียน ม.ปลาย หลักสูตรภาษาไทย + Software ลิขสิทธิ์
  • ห้องคอมพิวเตอร์ 2 จำนวน 41 เครื่อง  (ครู 1 เครื่อง นักเรียน 40 เรื่อง) สำหรับนักเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ + Software ลิขสิทธิ์
 • เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน
  • สำนักงานฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • สำนักงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  • สำนักงานฝ่ายงบประมาณและแผนงาน
  • สำนักงานฝ่ายวิชาการ
  • สำนักงานฝ่ายกิจการหอพัก
 • อุปกรณ์อื่นๆ
  • เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์
  • ไมค์+ลำโพง สำหรับครูผู้สอน
  • ชุดหูฟัง
  • ระบบ Net Support School
 • การดูแลรักษาและการซ่อม
  • เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เช่าจากบริษัท แจ้งผ่านเว็บไซต์จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลภายใน 24-48 ชั่วโมง
  • เครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน แก้ไขเบื้องต้นก่อน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 หากไม่สามารถแก้ไขได้จะจัดส่งร้านเพื่อซ่อมต่อไป
  • เครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนและส่วนบุคคล สามารถนำมาลงโปรแกรมใหม่ ลง OS ใหม่ได้โดยไม่เสียค่าบริหาร ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1