ห้องสมุด

ห้องสมุด

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

บรรณารักษ์

นางเกศรา จันทร์แสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
ฝ่าย วิชาการ
งานห้องสมุด
นางสาวฐิติพร มีเดช
ครู ชำนาญการพิเศษ
วิชาการ
งานห้องสมุด

มารยาทในการใช้ห้องสมุด โรงเรียน

 1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
 2. สำรวมและไม่ส่งเสียงดังในห้องสมุดเนื่องจากอาจรบกวนสมาชิกท่านอื่นได้
 3. ห้ามนำอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิดเข้ามารับประทานในห้องสมุด
 4. วางกระเป๋าหนังสือหรือสัมภาระต่าง ๆ ไว้ที่ๆห้องสมุดจัดเตรียมไว้
 5. เมื่อลุกจากเก้าอี้ควรเลื่อนเก้าอี้เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย
 6. เมื่ออ่านหนังสือเสร็จแล้วให้นักเรียนวางหนังสือเหล่านั้น ไว้ในที่พักหนังสือที่ทางห้องสมุดจัดเตรียมไว้
 7. รักษามารยาทการมาก่อน-หลังในการให้บริการยืมคืนหนังสือ
 8. ไม่ฉีก ขีดเขียนหรือทำเครื่องหมายใด ๆ ลงในหนังสือของห้องสมุด
 9. ไม่นำหนังสือ วารสารหรือหนังสือพิมพ์ออกจากห้องสมุดโดยไม่ได้รับอนุญาต
 10. ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการทำลายทรัพย์สมบัติของห้องสมุด
 11. เมื่อมีปัญหาในการใช้ห้องสมุด สามารถสอบถามได้ที่คุณครูบรรณารักษ์
 12. ปิดไฟและพัดลมทุกครั้งเมื่อเลิกใช้

วิธียืม – คืนหนังสือ

 1. สมาชิกยื่นบัตรห้องสมุด (บัตรนักเรียน) หรือบอกเลขที่สมาชิกกับทางบรรณารักษ์
 2. สมาชิกสามารถยืมหนังสือได้ทุกประเภท ยกเว้น หนังสืออ้างอิง
 3. สมาชิกยืมหนังสือได้คนละ 3 เล่ม/ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 7 วัน
 4. วิธีคืนหนังสือ ให้นักเรียนนำหนังสือที่ต้องการคืนมาให้แก่ทางบรรณารักษ์

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อโรงเรียน