สื่อการเรียนรู้ สว.ศก.

สื่อการเรียนรู้ สว.ศก.

สื่อการเรียนรู้สร้างโดยครูและบุคลากร
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ลำดับที่ชื่อ – สกุลตำแหน่งกลุ่มสาระการเรียนรู้สื่อการเรียนรู้
1นายคณาวุฒิ พรหมทา(00) ผู้อำนวยการเว็บไซต์ส่วนตัวเว็บไซต์ส่วนตัว : http://Kanawut.swsk.ac.th
2นางสาวจิตรลดา แจ่มปัญญา(01) รองผู้อำนวยการเว็บไซต์ส่วนตัวเว็บไซต์ส่วนตัว : http://Chitladajam.swsk.ac.th/
3นางนวลอนงค์ วุฒิเสลา(01) รองผู้อำนวยการเว็บไซต์ส่วนตัวเว็บไซต์ส่วนตัว : https://sites.google.com/swsk.ac.th/Nuananong
4นายสุรศักดิ์ พะประโคน(01) รองผู้อำนวยการเว็บไซต์ส่วนตัวเว็บไซต์ส่วนตัว : https://sites.google.com/swsk.ac.th/SurasakP
5นางสาวฐิติพร มีเดช(02) ครู ชำนาญการพิเศษ(01) ภาษาไทยภาษาไทย ม.1 : https://sites.google.com/swsk.ac.th/Thitiporn
6นางสาววรรณภา ทองรอง(02) ครู ชำนาญการพิเศษ(01) ภาษาไทยภาษาไทย : https://sites.google.com/swsk.ac.th/Wanapa
7นางสาวสมกมล มีดี(02) ครู ชำนาญการพิเศษ(01) ภาษาไทยภาษาไทย ม.4 : https://sites.google.com/swsk.ac.th/Somkamol
8นางจงรัก ประทุมชาติ(02) ครู ชำนาญการพิเศษ(02) คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ : https://sites.google.com/swsk.ac.th/Jongrak
9นางสาวชญานิษฐ์ เขตสกุล(02) ครู ชำนาญการพิเศษ(02) คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ : https://sites.google.com/swsk.ac.th/Chayanit
10นางชิตพันธ์ มาตรคำจันทร์(02) ครู ชำนาญการพิเศษ(02) คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ : https://sites.google.com/swsk.ac.th/chittapanmathswsk
11นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ(02) ครู ชำนาญการพิเศษ(03) วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ : https://sites.google.com/swsk.ac.th/Ganyarath
12นายคงกระพัน ชัยพร(02) ครู ชำนาญการพิเศษ(03) วิทยาศาสตร์เคมี ม.6 เรื่อง ไฟฟ้าเคมี : https://sites.google.com/a/swsk.ac.th/Kongkapan
13นางสาวณัฎฐณิชา โพธิ์งาม(02) ครู ชำนาญการพิเศษ(03) วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ : https://sites.google.com/swsk.ac.th/Natthanicha
14นางสาวปฐมาภรณ์ อาทิเวช(02) ครู ชำนาญการพิเศษ(03) วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ : https://sites.google.com/swsk.ac.th/Patamaporn
15นายปรมินทร์ แก้วดี(02) ครู ชำนาญการพิเศษ(03) วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ : https://sites.google.com/a/swsk.ac.th/Paramin
16นางประพิศ งางาม(02) ครู ชำนาญการพิเศษ(03) วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ : https://sites.google.com/a/swsk.ac.th/Prapit
17นางพิศมัย นันทวิสิทธิ์(02) ครู ชำนาญการพิเศษ(03) วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ : https://sites.google.com/swsk.ac.th/Pissamai
18นางสาวมุกดา บรรณบุบผา(02) ครู ชำนาญการพิเศษ(03) วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ : https://sites.google.com/swsk.ac.th/Mookda
19นางสาวดวงสมร กาบมาลี(02) ครู ชำนาญการพิเศษ(05) ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษ : https://sites.google.com/swsk.ac.th/Duangsamorn
20นางสาวบังอร ศรีเนตร(02) ครู ชำนาญการพิเศษ(05) ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษ : https://sites.google.com/swsk.ac.th/Bungon
21นางเกศรา จันทร์แสง(02) ครู ชำนาญการพิเศษ(06) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ : https://sites.google.com/swsk.ac.th/Kedsara
22นายทวีชัย ใจพร(02) ครู ชำนาญการพิเศษ(06) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสังคมศึกษา : https://sites.google.com/swsk.ac.th/Thaweechai
23นางปราณีต ใจพร(02) ครู ชำนาญการพิเศษ(06) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสังคมศึกษา : https://sites.google.com/swsk.ac.th/Praneet
24นางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์(02) ครู ชำนาญการพิเศษ(06) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสังคมศึกษา : https://sites.google.com/swsk.ac.th/Punyapat
25นางสุพัตรา อินลี(02) ครู ชำนาญการพิเศษ(06) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสังคมศึกษา : https://sites.google.com/swsk.ac.th/Supatra
26นายพิเชฐ อินลี(02) ครู ชำนาญการพิเศษ(07) สุขศึกษาและพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา : https://sites.google.com/swsk.ac.th/Pichet
27นายสุภรณ์ พรหมคุณ(02) ครู ชำนาญการพิเศษ(08) ศิลปะดนตรี : https://sites.google.com/swsk.ac.th/Suporn
28นางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์(02) ครู ชำนาญการพิเศษ(09) การงานอาชีพการงานอาชีพ : https://sites.google.com/swsk.ac.th/Paiwan
29นายวิจักษณ์ ทองเพชร(02) ครู ชำนาญการพิเศษ(09) การงานอาชีพการงานอาชีพ : https://sites.google.com/a/swsk.ac.th/Vijak
30นางสาวฎายิน ลีลา(02) ครู ชำนาญการพิเศษ(10) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย : https://dayin.swsk.ac.th/
31นางอละสา เถาว์รินทร์(02) ครู ชำนาญการพิเศษ(10) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ม.ต้น : https://sites.google.com/swsk.ac.th/Alasa
32นางปาริชาติ กองวัสสกุลณี(03) ครู ชำนาญการ(01) ภาษาไทยภาษาไทย : https://sites.google.com/swsk.ac.th/Parichat
33นางรัตนาภรณ์ หัดโถ(03) ครู ชำนาญการ(01) ภาษาไทยภาษาไทย : https://sites.google.com/swsk.ac.th/Rattanaporn
34นายสรวิชญ์ สว่างภพ(03) ครู ชำนาญการ(02) คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3,4,6 : https://sites.google.com/swsk.ac.th/Sorawich
35นางสาวกรประภา สระแก้ว(03) ครู ชำนาญการ(03) วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ : https://sites.google.com/swsk.ac.th/Kornprapa
36นางกรภัทร์ โชติเจริญปรีดา(03) ครู ชำนาญการ(03) วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ : https://sites.google.com/swsk.ac.th/Krorapatphysicsterm1
37นายประหยัด หัดโถ(03) ครู ชำนาญการ(03) วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ : https://sites.google.com/swsk.ac.th/Prayadtong
38นายพงษ์ศักดิ์ ดอกพอง(03) ครู ชำนาญการ(03) วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ : https://sites.google.com/swsk.ac.th/Pongsak
39นางสาวอนัญญา ยอดจักร์(03) ครู ชำนาญการ(05) ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษ : https://sites.google.com/swsk.ac.th/Ananya
40นายนายปิยะพงษ์ ป้องกัน(04) ครู(02) คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ : https://sites.google.com/swsk.ac.th/Piyapong
41นางสาวจามจุรี ซำบุญมี(04) ครู(03) วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ : https://sites.google.com/swsk.ac.th/charmchureebigy
42นางสาวจุฑามาศ คำเอี่ยม(04) ครู(05) ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษ : https://sites.google.com/swsk.ac.th/Jutamas
43นางสาวนลินีนาฏ ดวนใหญ่(04) ครู(05) ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษ : https://sites.google.com/swsk.ac.th/Nalineenart
44นางจิรวรรณ ศรีนาม(05) ครูผู้ช่วย(06) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสังคมศึกษา : https://sites.google.com/swsk.ac.th/Jirawan
45นายศักดิ์ชัย อุไร(05) ครูผู้ช่วย(07) สุขศึกษาและพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา : https://sites.google.com/swsk.ac.th/Sakchai
46นายศุภชัย พิมทะปะทัง(05) ครูผู้ช่วย(08) ศิลปะศิลปะ : https://sites.google.com/swsk.ac.th/Supachai
47นางสุประวีณ์ ทานะ(05) ครูผู้ช่วย(09) การงานอาชีพการงานอาชีพ : https://sites.google.com/swsk.ac.th/Suprawee
48นายสุรศักดิ์ บุญมางาม(05) ครูผู้ช่วย(09) การงานอาชีพการงานอาชีพ : https://sites.google.com/swsk.ac.th/Surasakboon
49นางสาวอริศศา ดาทอง(05) ครูผู้ช่วย(11) แนะแนว/หอพัก/อื่นๆแนะแนว : https://sites.google.com/swsk.ac.th/Arissa
50นายธนศักดิ์ ตยะพักตร์(06) พนักงานราชการ(06) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสังคมศึกษา : https://sites.google.com/swsk.ac.th/Tanasak
51นางสาวนวลจันทร์ อุไรสาย(06) พนักงานราชการ(11) แนะแนว/พยาบาล/หอพักแนะแนว : https://sites.google.com/swsk.ac.th/Nualchan
52นางสาวอชิรญาณ์ฎาษ์ วงษ์พินิจ(07) ครูอัตราจ้าง(02) คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ : https://sites.google.com/swsk.ac.th/Achirayada
53นายทัศพันธ์ จันประทัด(07) ครูอัตราจ้าง(06) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสังคมศึกษา : https://sites.google.com/swsk.ac.th/Tassapan
54นายไกรสยาม น้อยมิ่ง(07) ครูอัตราจ้าง(08) ศิลปะดนตรี : https://sites.google.com/swsk.ac.th/Krisayam

ติดต่อโรงเรียน