สืบสานงานพระราชดำริ

“สืบสานงานพระราชดำริ”

  • น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
  • กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  • กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และ TO BE NUMBER ONE IDOL
  • กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
  • ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยด้วยการสวมใส่ชุดผ้าไทยทุกวันอังคาร และวันศุกร์
  • กิจกรรมค่ายวิชาการสู่ชุมชน
  • กิจกรรมปักดำวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ
  • กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายแม่ พะยูงคืนถิ่นแผ่นดินศรีสะเกษ
  • กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
  • โรงเรียนธนาคาร

 

ติดต่อโรงเรียน