สำรวจความต้องการหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ที่ :
ศธ 04258/ว6237
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
29 พ.ย. 2561
จาก :
สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)
ถึง :
ผุ้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง :
สำรวจความต้องการหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การปฏิบัติ :
วิมลพรรณ กลางมณี
หมายเหตุ :
เพ็ญพัชรี
เอกสาร :

ใส่ความเห็น