สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2561

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561

ที่หมวดหมู่รายการ (ระดับ สมพ.28)คะแนนเหรียญอันดับนักเรียนครู
1วิทยาศาสตร์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.386.2ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงกมลวรรณ คารศรี
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีใส
3. เด็กชายวชิรวิชญ์ สิทธิศรีจันทร์
1. ว่าที่ร้อยโทประหยัด หัดโถ
2. นางสาวปฐมาภรณ์ อาทิเวช
2สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.680ทอง401. นางสาวกนิษฐา ชาติเชื้อ
2. เด็กหญิงกานต์สิรี เจริญศรีสมบัติ
3. นายณัฎ ศรบุญทอง
4. นายณัฐวุฒิ ศรีบูรณ์
5. นางสาวดาริน คะมี
6. นางสาวธันชนก คำจันทร์
7. นายธิติกรณ์ ระวิชัย
8. นายธีรธรรม ยะประเภา
9. นายนราธิวัฒน์ เจริญชัย
10. นางสาวบัวชมพู คำทวี
11. นางสาวพลิศภัสร์ ภัททวัชรมงคล
12. นายพิสิษฐ์ นามวิชัย
13. นางสาวภัทรวดี จันใด
14. นางสาวศิริมณี ไชยโพธิ์
15. นายอธิพัชร์ พิริยะพรทวีเดช
16. นางสาวอนงนาฎ นิสวงค์
17. นางสาวอังษณา โพธิจันทร์
18. นางสาวเกล้าฟ้า คำมุงคุล
19. นายเศรษฐสิริ บุญศรี
20. เด็กหญิงแพรชมพู ไกรศร
1. นายทวีชัย ใจพร
2. นางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์
3. นางจิรวรรณ ศรีนาม
4. นายธนศักดิ์ เวทนา
5. นางสาวนุชนภา สุขใจ
3ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.687ทอง191. นายกริชศักดา สาขา
2. นางสาวจิดาภา โสภาลี
3. นายจิรพัฒน์ สมศรี
4. นางสาวจิราวดี ดอกคำ
5. นางสาวชฎาวรรณ ทองจันทร์
6. นางสาวชนานันท์ บุษราคัม
7. เด็กชายชัชพิภูมิ พรหมทา
8. นางสาวฐิตาภา ศิริโสตณ์
9. นายฐิติภัทร พรหมคุณ
10. นางสาวฐิติมา พิมพา
11. นายทินภัทร บุษบา
12. นายธนวิทย์ บรรลุศิลป์
13. นายธวัชชัย พวงเพรช
14. นางสาวธารทิพย์ ศรีเชียงหาม
15. เด็กชายนพณัฐ รัตนวัน
16. นางสาวนภัสวรรณ กุหลาบขาว
17. นางสาวบุญธีรา แฝงบุญ
18. นางสาวปณิดา สิทธฺิคุณ
19. เด็กหญิงปภาพินท์ แผ้วไธสง
20. เด็กหญิงปิยธิดา ดิษฐ์ประสพ
21. นางสาวปิยธิดา ฉลาดเอื้อ
22. นายพชร ถิระโคตร
23. เด็กหญิงพนิชดา แดงบุญเรือง
24. นางสาวพรชนก จึงตระกูล
25. นางสาวพรพิมล นาริต
26. นายพานทองแท้ บุญชิต
27. นางสาวพิชชาภา ชัยชาญ
28. เด็กชายพีรณัฐ วงค์ขันต์
29. นางสาวภัทราพร สระแก้ว
30. นายภูริพัฒน์ คำหล้า
31. นางสาวรัชนีกร วรรณวงษ์
32. นายวชิรวิทย์ บัวทอง
33. เด็กหญิงวราภรณ์ ผันพลี
34. นางสาววิชญาพร นามภักดี
35. เด็กหญิงศลิษา ทองดี
36. เด็กหญิงสุพัชญา สุตะพันธ์
37. เด็กหญิงอทิตยา เหมือนลา
38. นายอัมรินทร์ ผันพลี
39. นายเจนณรงค์ ชมชื่น
40. นายเทวินทร์ นามรัตน์ศรี
1. นายสุภรณ์ พรหมคุณ
2. นางนวลอนงค์ วุฒิเสลา
3. นายไกรสยาม น้อยมิ่ง
4. นายศุภชัย พิมทะปะทัง
5. นายสุรศักดิ์ พะประโคน
6. นางจิตรดา แจ่มปัญญา
7. นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ
8. นายทัศพันธ์ จันประทัด
4ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.688ทอง161. นายชัยวัฒน์ คำเสียง
2. นางสาวณัฐริกา ชนะมี
1. นายธนศักดิ์ ตยะพักตร์
2. นายศุภชัย พิมทะปะทัง
5การงานอาชีพการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.384ทอง261. เด็กชายจักรภพ หิมะคุณ
2. เด็กชายปภินวิช จารีรักษ์
3. เด็กชายภูริพัฒน์ ตั้งวิริยะวรกุล
1. นายวิจักษณ์ ทองเพชร
2. นายสุรศักดิ์ บุญมางาม
6การงานอาชีพการประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.382ทอง341. เด็กหญิงกวินทิพย์ พันธ์สำโรง
2. เด็กหญิงบัณฑิตา เรืองสิทธิ์
3. เด็กหญิงรริสรา พรมกอง
1. นางสาวฐิติพร มีเดช
2. นางเกศรา จันทร์แสง
7การงานอาชีพการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.382ทอง441. เด็กหญิงจุฑามาศ จันทร์เติบ
2. เด็กหญิงณรัตนา อำไพ
3. เด็กหญิงมิ่งขวัญ ยานะรมย์
1. นางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์
2. นางสุประวีณ์ ทานะ
8การงานอาชีพการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.685ทอง271. นางสาวจิดาภา จันเหลือง
2. นางสาวศวรรยา ดวนใหญ่
3. นางสาวสิริกานต์ สำราญล้ำ
1. นางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์
2. นางสาวมุกดา บรรณบุบผา
9ศิลปวัฒนธรรมอีสานการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.386ทอง251. เด็กชายภูบดี ศรีโสดา1. นายไกรสยาม น้อยมิ่ง
10ศิลปวัฒนธรรมอีสานการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.389.5ทอง131. เด็กชายธรรมคุณ สัมฤทธิ์1. นายไกรสยาม น้อยมิ่ง
ติดต่อโรงเรียน