ระเบียบโรงเรียนฯ ว่าด้วยเรื่องการแต่งกายของนักเรียน

2560-ระเบียบว่าด้วยการแต่งกายนักเรียน

 

เครื่องแบบนักเรียน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ใส่ความเห็น

ติดต่อโรงเรียน