ระเบียบว่าด้วยความประพฤติและการลงโทษนักเรียน พุทธศักราช 2560

ระเบียบโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ว่าด้วยความประพฤติและการลงโทษนักเรียน พุทธศักราช 2560

2560-swskrule

 

ใส่ความเห็น

ติดต่อโรงเรียน