ฝึกซ้อม “พิธีเกียรติยศ” ปีการศึกษา 2561

ประมวลภาพฝึกซ้อมพิธีเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2561

ถ่ายภาพ
  1. นายสิทธิพล ศรีดาเรียน ม.4/4
  2. นางสาวมนัสนันท์ วงษ์ทา ม.4/4
  3. นางสาวศิริมณี ไชยโพธิ์ ม.4/4
  4. นายปัณณธร สนธิเดชกุล ม.4/1
  5. นายสิทธิพร จันทพันธ์ ม.5/4
  6. นายอธิพัชร์ พิริยะพรทวีเดช ม.5/4
  7. นางสาวใบเตย เสถียรกุลวงศ์ ม.5/3

 

ใส่ความเห็น

ติดต่อโรงเรียน