ผู้บริหาร

นายคณาวุฒิ พรหมทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประวัติส่วนตัว

 • เกิดเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๖
  ภูมิลำเนา อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
  เป็นบุตรของ คุณพ่อสาง คุณแม่ไล พรหมทา
 • สถานภาพทางครอบครัว
  – สมรสกับนางปิยาพร พรหมทา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
  มีบุตร ๒ คน คือ
  ๑. นางสาวฐิติมาตย์ พรหมทา ตำแหน่ง ครู โรงเรียนกันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
  ๒. นายสิรวิชญ์ พรหมทา กำลังศึกษาชั้นปีที่ ๑ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ สถาบันนานาชาติแห่งเศรษฐศาสตร์และการจัดการ ประเทศฟิลิปปินส์
 • ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
 • ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกำแพง จ.ศรีสะเกษ
 • ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ
 • ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านเป๊าะบึงบูรพ์วิทยาคม

ประวัติการรับราชการ

 • โรงเรียนราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
  ครู ๒ ระดับ ๒ ๙ พ.ค. ๒๕๒๗
  อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ ๑ ต.ค. ๒๕๓๑
 • โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก จังหวัดศรีสะเกษ
  อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ ๑ มิ.ย. ๒๕๓๒
  อาจารย์ ๒ ระดับ ๖๑ ต.ค. ๒๕๓๙
 • โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ ๖๒๘ มิ.ย. ๒๕๔๑
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ ๗ ๑ ต.ค. ๒๕๔๓
 • โรงเรียนปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ ๗ ๔เม.ย. ๒๕๔๔
  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ๑เม.ย. ๒๕๔๘
 • โรงเรียนวัดเขียน จังหวัดศรีสะเกษ
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา ๑๖ มิ.ย. ๒๕๔๘
  ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะชำนาญการ๑ เม.ย. ๒๕๕๐
 • โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะชำนาญการ๖ ก.ย. ๒๕๕๐
  ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๑
 • โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ๓๐ธ.ค. ๒๕๕๓
 • โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร จังหวัดศรีสะเกษ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ๑ ต.ค. ๒๕๕๕
 • โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๗
 • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ๑ พ.ย. ๒๕๖๑

นางนวลอนงค์ วุฒิเสลา
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

วิทยะฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ประวัติส่วนตัว

 • ชื่อ – สกุล นางนวลอนงค์ วุฒิเสลา
 • ชื่อคู่สมรส นายธนาเดช วุฒิเสลา
 • วันเกิด วันที่ 1 มีนาคม 2502
 • วันบรรจุ วันที่ 16 พฤษภาคม 2523
 • วันเกษียณอายุ วันที่ 30 กันยายน 2562

ประวัติการศึกษา

 • โรงเรียนส้มป่อย 2508-2515 ป.1- ป.7
 • โรงเรียนสตรีสิริเกศ 2515-2518 ม.ศ.1 – ม.ศ.3
 • โรงเรียนศรีทองวิไลวิทยา 2518-2520 ม.ศ.4 – ม.ศ.5
 • วิทยาลัยครูอุบลราชธานี 2520 – 2522 ป.กศ.สูง (ภาษาไทย)
 • สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี 2537-2539 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
 • วิชาเอกการบริหารการศึกษา
 • มหาวิทยาลัยราชธานี 8 ธันวาคม 2549 ศษ.ม. วิชาเอกการบริหารการศึกษา)

ประวัติการรับราชการ

 • 16 พฤษภาคม 2523 ทดลองปฏิบัติราชการครู โรงเรียนบึงบูรพ์
 • 16 พฤศจิกายน 2523 พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 • 1 ตุลาคม 2524 ครู 2 โรงเรียนบึงบูรพ์
 • 31 มีนาคม 2528 อาจารย์ 1 โรงเรียนบึงบูรพ์
 • 1 พฤษภาคม 2535 ย้ายและแต่งตั้งดำรงตำแหน่งอาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านเสียววิทยาคม
 • 1 ตุลาคม 2536 อาจารย์ 2 โรงเรียนบ้านเสียววิทยาคม
 • 1 ตุลาคม 2540 อาจารย์ 2 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
 • 15 มกราคม 2541 อาจารย์ 2 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
 • 25 ตุลาคม 2543 อาจารย์ 2 ช่วยราชการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ
 • 1 มกราคม 2544 ย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 2 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม
 • 1 เมษายน 2544 อาจารย์ 2 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม
 • 15 กันยายน 2544 ย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ
 • 1 ตุลาคม 2544 อาจารย์ 2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
 • 23 มกราคม 2546 ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
 • 24 ธันวาคม 2547 รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ ศรีสะเกษถึงปัจจุบัน

นางสาวจิตรลดา แจ่มปัญญา
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล

วิทยะฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก

 • ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2534 โรงเรียนไตรมิตร อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

การศึกษา

 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) วิชาเอก ภาษาฝรั่งเศส พ.ศ.
 • ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) วิชาเอก การบริหารการศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน

 • 68 หมู่ 6 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 089-8487613

ประสบการณ์การทำงาน

 • อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนไตรมิตร ปี 2534-2540
 • อาจารย์ 2 ระดับ 6 (5) โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา 12 ธันวาคม 2540
 • อาจารย์ 2 รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนดงรักวิทยา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 4 กรกฎาคม 2543
 • อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 30 กันยายน 2545
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 23 มกราคม 2546
 • รองผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 1 กุมภาพันธ์ 2549
 • รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 26 กันยายน 2554

นายสุรศักดิ์ พะประโคน
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการหอพัก

วิทยะฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ประวัติส่วนตัว

 • 129/3 ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ

ประวัติการศึกษา

 • พ.ศ.2524-2530 ประถมศึกษา โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
 • พ.ศ.2530-2536 มัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
 • พ.ศ.2536-2540 อุดมศึกษา คณะครูศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ประวัติการรับราชการ

 • บรรจุเข้ารับราชการวันที่ 12 มิถุนายน 2544
 • พ.ศ. 2544-2554 ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม
 • พ.ศ.2554-2559 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา
 • พ.ศ.2559-ปัจจุบัน ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
ติดต่อโรงเรียน