รายชื่อครูและบุคลากร

ปีการศึกษา 2560
ติดต่อโรงเรียน : swsk@swsk.ac.th


ลำดับที่ชื่อ – สกุลตำแหน่งกลุ่มสาระการเรียนรู้email@swsk.ac.thsite.swsk.ac.th
1ดร.คณาวุฒิ พรหมทา(00) ผู้อำนวยการเว็บไซต์ส่วนตัวKanawut@swsk.ac.thhttp://Kanawut.swsk.ac.th/
2นางสาวจิตรลดา แจ่มปัญญา(01) รองผู้อำนวยการเว็บไซต์ส่วนตัวChitlada@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/Chitladajam
3นางนวลอนงค์ วุฒิเสลา(01) รองผู้อำนวยการเว็บไซต์ส่วนตัวNuananong@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/Nuananong
4นายสุรศักดิ์ พะประโคน(01) รองผู้อำนวยการเว็บไซต์ส่วนตัวSurasakP@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/SurasakP
5นางสาวฐิติพร มีเดช(02) ครู ชำนาญการพิเศษ(01) ภาษาไทยThitiporn@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/Thitiporn
6นางสาววรรณภา ทองรอง(02) ครู ชำนาญการพิเศษ(01) ภาษาไทยWanapa@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/Wanapa
7นางสาวสมกมล มีดี(02) ครู ชำนาญการพิเศษ(01) ภาษาไทยSomkamol@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/Somkamol
8นางจงรัก ประทุมชาติ(02) ครู ชำนาญการพิเศษ(02) คณิตศาสตร์Jongrak@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/Jongrak
9นางสาวชญานิษฐ์ เขตสกุล(02) ครู ชำนาญการพิเศษ(02) คณิตศาสตร์Chayanit@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/Chayanit
10นางชิตพันธ์ มาตรคำจันทร์(02) ครู ชำนาญการพิเศษ(02) คณิตศาสตร์Chittapan@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/Chittapan
11นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ(02) ครู ชำนาญการพิเศษ(03) วิทยาศาสตร์Ganyarath@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/Ganyarath
12นายคงกระพัน ชัยพร(02) ครู ชำนาญการพิเศษ(03) วิทยาศาสตร์Kongkapan@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/a/swsk.ac.th/Kongkapan
13นางสาวณัฎฐณิชา โพธิ์งาม(02) ครู ชำนาญการพิเศษ(03) วิทยาศาสตร์Natthanicha@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/Natthanicha
14นางสาวปฐมาภรณ์ อาทิเวช(02) ครู ชำนาญการพิเศษ(03) วิทยาศาสตร์Patamaporn@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/Patamaporn
15นายปรมินทร์ แก้วดี(02) ครู ชำนาญการพิเศษ(03) วิทยาศาสตร์Paramin@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/a/swsk.ac.th/Paramin
16นางประพิศ งางาม(02) ครู ชำนาญการพิเศษ(03) วิทยาศาสตร์Prapit@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/a/swsk.ac.th/Prapit
17นางพิศมัย นันทวิสิทธิ์(02) ครู ชำนาญการพิเศษ(03) วิทยาศาสตร์pissa_mai@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/Pissamai
18นางสาวมุกดา บรรณบุบผา(02) ครู ชำนาญการพิเศษ(03) วิทยาศาสตร์Mookda@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/Mookda
19นางสาวดวงสมร กาบมาลี(02) ครู ชำนาญการพิเศษ(05) ภาษาต่างประเทศDuangsamorn@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/Duangsamorn
20นางสาวบังอร ศรีเนตร(02) ครู ชำนาญการพิเศษ(05) ภาษาต่างประเทศBungon@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/Bungon
21นางเกศรา จันทร์แสง(02) ครู ชำนาญการพิเศษ(06) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมKedsara@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/Kedsara
22นายทวีชัย ใจพร(02) ครู ชำนาญการพิเศษ(06) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมThaweechai@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/Thaweechai
23นางปราณีต ใจพร(02) ครู ชำนาญการพิเศษ(06) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมPraneet@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/Praneet
24นางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์(02) ครู ชำนาญการพิเศษ(06) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมPunyapat@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/Punyapat
25นางสุพัตรา อินลี(02) ครู ชำนาญการพิเศษ(06) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมSupatra@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/Supatra
26นายพิเชฐ อินลี(02) ครู ชำนาญการพิเศษ(07) สุขศึกษาและพลศึกษาPichet@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/Pichet
27นายสุภรณ์ พรหมคุณ(02) ครู ชำนาญการพิเศษ(08) ศิลปะSuporn@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/Suporn
28นางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์(02) ครู ชำนาญการพิเศษ(09) การงานอาชีพPaiwan@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/Paiwan
29นายวิจักษณ์ ทองเพชร(02) ครู ชำนาญการพิเศษ(09) การงานอาชีพVijak@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/a/swsk.ac.th/Vijak
30นางสาวฎายิน ลีลา(02) ครู ชำนาญการพิเศษ(10) เทคโนโลยีDayin@swsk.ac.thhttps://dayin.swsk.ac.th/
31นางอละสา เถาว์รินทร์(02) ครู ชำนาญการพิเศษ(09) การงานอาชีพAlasa@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/Alasa
32นางปาริชาติ กองวัสสกุลณี(03) ครู ชำนาญการ(01) ภาษาไทยParichat@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/Parichat
33นางรัตนาภรณ์ หัดโถ(03) ครู ชำนาญการ(01) ภาษาไทยRattanaporn@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/Rattanaporn
34นายสรวิชญ์ สว่างภพ(03) ครู ชำนาญการ(02) คณิตศาสตร์Sorawich@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/Sorawich
35นางสาวกรประภา สระแก้ว(03) ครู ชำนาญการ(03) วิทยาศาสตร์Kornprapa@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/Kornprapa
36นางกรภัทร์ โชติเจริญปรีดา(03) ครู ชำนาญการ(03) วิทยาศาสตร์Krorapat@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/Krorapatphysicsterm1
37นายประหยัด หัดโถ(03) ครู ชำนาญการ(03) วิทยาศาสตร์Prayad@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/Prayadtong
38นายพงษ์ศักดิ์ ดอกพอง(03) ครู ชำนาญการ(03) วิทยาศาสตร์Pongsak@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/Pongsak
39นางสาวอนัญญา ยอดจักร์(03) ครู ชำนาญการ(05) ภาษาต่างประเทศAnanya@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/Ananya
40นายนายปิยะพงษ์ ป้องกัน(04) ครู(02) คณิตศาสตร์Piyapong@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/Piyapong
41นางสาวจามจุรี ซำบุญมี(04) ครู(03) วิทยาศาสตร์Charmchuree@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/charmchureebigy
42นางสาวจุฑามาศ คำเอี่ยม(04) ครู(05) ภาษาต่างประเทศJutamas@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/Jutamas
43นางสาวนลินีนาฏ ดวนใหญ่(04) ครู(05) ภาษาต่างประเทศNalineenart@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/Nalineenart
44นางจิรวรรณ ศรีนาม(05) ครูผู้ช่วย(06) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมJirawan@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/Jirawan
45นายศักดิ์ชัย อุไร(05) ครูผู้ช่วย(07) สุขศึกษาและพลศึกษาSakchai@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/Sakchai
46นายศุภชัย พิมทะปะทัง(05) ครูผู้ช่วย(08) ศิลปะSupachai@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/Supachai
47นางสุประวีณ์ ทานะ(05) ครูผู้ช่วย(09) การงานอาชีพSuprawee@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/Suprawee
48นายสุรศักดิ์ บุญมางาม(05) ครูผู้ช่วย(09) การงานอาชีพSurasakB@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/Surasakboon
49นางสาวอริศศา ดาทอง(05) ครูผู้ช่วย(11) แนะแนว/หอพัก/อื่นๆArissa@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/Arissa
50นายธนศักดิ์ ตยะพักตร์(06) พนักงานราชการ(06) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมTanasak@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/Tanasak
51นางสาวนวลจันทร์ อุไรสาย(06) พนักงานราชการ(11) แนะแนว/พยาบาล/หอพักNualchan@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/Nualchan
52นางสาวอชิรญาณ์ฎาษ์ วงษ์พินิจ(07) ครูอัตราจ้าง(02) คณิตศาสตร์Achirayada@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/Achirayada
53นายทัศพันธ์ จันประทัด(07) ครูอัตราจ้าง(06) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมTassapan@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/Tassapan
54นายไกรสยาม น้อยมิ่ง(07) ครูอัตราจ้าง(08) ศิลปะKrisayam@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/Krisayam
55นางสาวจินดาพร แก้วคำ(07) ครูอัตราจ้าง(08) ศิลปะJindaporn@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/Jindaporn
56Mr.Kevin Navarro(08) ครูต่างชาติ โครงการ EP(05) ภาษาต่างประเทศ English ProgramKevin@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/Kevin
57Mr.Jesse Knight(08) ครูต่างชาติ โครงการ EP(05) ภาษาต่างประเทศ English ProgramJesse@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/Jesse
58Mrs.Teresa Pakiwag(08) ครูต่างชาติ โครงการ EP(05) ภาษาต่างประเทศ English ProgramTeresa@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/Teresa
59Mr.Tonny Onyango(08) ครูต่างชาติ โครงการ EP(05) ภาษาต่างประเทศ English ProgramTonny@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/Tonny
60Mr.Vindy Abungwo(08) ครูต่างชาติ โครงการ EP(05) ภาษาต่างประเทศ English ProgramVindy@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/Vindy

ติดต่อโรงเรียน