นำวิชาการ

“นำวิชาการ”

 • กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
 • กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)
 • กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
 • กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
 • กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (การสอนเสริม)
 • กิจกรรมค่ายวิชาการสู่ชุมชน
 • กิจกรรมวันภาษาไทย
 • กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
 • กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ
 • กิจกรรม EP Open House
 • กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ศรีนครินทร์ (ประชุมสัมมนาทางวิชาการกลุ่มโรงเรียน)
 • กิจกรรมวันคริสต์มาส
 • กิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน
 • กิจกรรมทดสอบความเป็นเลิศสู่อาเซียน
 • การประชุมสัมมนาทางวิชาการต่างๆ
 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
 • โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

ติดต่อโรงเรียน