นายสรวิชญ์ สว่างภพ

การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องลำดับและอนุกรม
รายวิชา ค33101 คณิตศาสตรพื้นฐาน ๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โดย
นายสรวิชญ์  สว่างภพ

ครู  วิทยฐานะ  ชำนาญการ

 

บดคัดย่อ

 

เผยแพร่-ชุดที่-6

ใส่ความเห็น

ติดต่อโรงเรียน