นางสาวดวงสมร กาบมาลี

นางสาวดวงสมร กาบมาลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
ฝ่าย วิชาการ
หัวหน้างาน English Program
นางสาวดวงสมร กาบมาลี
ครูวิทยฐานะ ชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เรื่อง การพัฒาการจัดกิจกรรมการฟัง-พดูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2

Screen Shot 2558-10-18 at 19.04.56

ใส่ความเห็น

ติดต่อโรงเรียน