นางรัตนาภรณ์ หัดโถ

ชื่อผู้วิจัย        นางรัตนาภรณ์  หัดโถ  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ
ชื่อวิจัย          การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
                     ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
                      ศรีสะเกษ   โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์

 

2561-ครูรัตนาภรณ์-บทคัดย่อ

ใส่ความเห็น

ติดต่อโรงเรียน