นางจงรัก   ประทุมชาติ  

ผู้วิจัย          นางจงรัก   ประทุมชาติ
                ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
ชื่อวิจัย        การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น รายวิชาคณิตศาสตร์
                   เพิ่มเติม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกับการสอนโดยใช้เทคนิค KWDL
                   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

 

2561-จงรัก-บทคัดย่อ

ใส่ความเห็น

ติดต่อโรงเรียน