รางวัลนักเรียนพระราชทาน

นายอภิวัฒน์  อาจอินทร์
ปีการศึกษา  2547

นางสาวณัชชา  บุญลี
ปีการศึกษา 2553

นายขจรศักดิ์  แซ่เตีย
ปีการศึกษา 2555

 

เด็กหญิงกัญญ์กนิษฐ์  อุดมศิลป์
ปีการศึกษา 2553

 

นางสาวเพ็ญพิชชา  อสิพงษ์
ปีการศึกษา 2555

นางสาวกมลวรรณ  สิงหชาติ
ปีการศึกษา 2556

 

นายวงศกร  เชื้อนิล
ปีการศึกษา 2558

 

 

 

 

 

ติดต่อโรงเรียน