ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  เป็นโรงเรียนที่อยู่ในโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี เนื่องด้วยกระทรวงศึกษาธิการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีต่อการศึกษาของชาติ   จึงได้มีการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พุทธศักราช 2539 ชื่อว่า “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันสูงสุดจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์” และตามด้วยชื่อจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่   โดยมีโรงเรียนเฉลิมสมเด็จพระศรีนครินทร์ ทั้งสิ้น 12 โรงเรียนทั่วประเทศ

นายพิชัย มุขสมบัติ ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดศรีสะเกษในขณะนั้น ได้จัดตั้งและหาสถานที่ โดยมอบหมายให้นายสุธี ชินชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ขณะนั้น เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการสภาตำบลโพธิ์ นำโดย นายสมบูรณ์ วรรณทวี กำนันตำบลโพธิ์ นายอนันต์ เหล่าแค ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ ชาวบ้านโนนกอง บ้านโนนจานและทุกหมู่บ้านในตำบลโพธิ์ ตลอดจนนายสุรพล ชาลีกุล ศึกษาธิการอำเภอเมืองศรีสะเกษ นายจรัญ วิมาลา นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ นายชนก ศรีวงษ์รัตน์ ป่าไม้อำเภอเมืองศรีสะเกษและนายจิโรจน์ โชติพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษในขณะนั้น จนได้รับอนุมัติและประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙  โดยมี นายสุธี ชินชัย  ตำแหน่ง ครูใหญ่ เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรก

นายสุธี ชินชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุธี ชินชัย
ตำแหน่ง ครูใหญ่ , อาจารย์ใหญ่ , ผู้อำนวยการโรงเรียน
(พ.ศ. 2539-2554)

นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
(พ.ศ. 2554-2561)

ดร.คณาวุฒิ พรหมทา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
(พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน)

ติดต่อโรงเรียน