ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร คุณรุ้งโรจน์ เพ็งแจ่ม และคณะ รวมถึงอุปกรณ์ในการดำเนินงานค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนจากมหาวิทยาลัยฮว๋าเฉียว มณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน เพื่อจัดกิจกรรม ประสบการณ์ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนแก่นักเรียน ได้แก่ การทำโคมไฟ การเขียนพู่กันจีน การตัดกระดาษแบบจีน การละเล่นแบบจีน กลอนและสุภาษิตจีน การแสดงรำพัดจีน การร้องเพลงจีนและอื่นๆ อีกมากมาย โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ดร.รัตติกร ทองเนตร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมร่วมกับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรจากโรงเรียนใกล้เคียง อีกทั้งยังได้รับกำลังใจจากศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่สอง) ดร.เยาวรักษ์ พวงมะเทศโสภณ และว่าที่ร้อยตรีอรุณ เมียดสีนา มาเยี่ยมเยียนนักเรียนและเป็นกำลังใจแก่คณะกรรมการดำเนินงาน วันที่ 22 – 25 กรกฎาคม 2562

**********************************************
ถ่ายภาพ : นางสาวนลินีนาฏ ดวนใหญ่

ใส่ความเห็น

ติดต่อโรงเรียน