ข้อมูลครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2560

ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2561
ประเภทตำแหน่งวิทยฐานะระดับตำแหน่งรับเงินเดือน   ระดับการศึกษารวม(คน)
รวม1728458105220045
อันดับ
เพศ
รวม(คน)
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผอ.รร.
0
คศ.1
คศ.1
0
ผอ.ชำนาญการ
คศ.2
คศ.2
0
0
คศ.3
0
ผอ.ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
คศ.3
1
1
1
1
คศ.4
0
ผอ.เชี่ยวชาญ
คศ.4
คศ.4
0
0
คศ.5
0
รวม
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
อันดับ
เพศ
รวม(คน)
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
รอง.ผอ.รร.
0
คศ.1
คศ.1
0
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
คศ.2
คศ.2
0
คศ.3
0
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
คศ.3
คศ.3
1
2
3
1
0
0
2
0
0
3
คศ.4
0
รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
คศ.4
คศ.4
0
คศ.5
0
รวม
1
2
3
1
0
0
2
0
0
3
อันดับ
เพศ
รวม(คน)
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ผู้สอนในสถานศึกษา
ครู
-
ครูผู้ช่วย
3
3
6
3
1
0
2
0
0
6
-
คศ.1
คศ.1
0
4
4
0
2
0
2
0
0
4
ครูชำนาญการ
คศ.2
คศ.2
4
5
9
2
0
2
5
0
0
9
คศ.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ครูชำนาญการพิเศษ
คศ.3
คศ.3
6
20
26
3
7
3
13
0
0
26
คศ.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ครูเชี่ยวชาญ
คศ.4
คศ.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
คศ.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
คศ.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

 

จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560

จำแนกตามตำแหน่งและประเภท ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2560
ตำแหน่ง
ครูอันดับ คศ.
เพศ
รวม
รวมข้าราชการครูและบุคลากรทั้งสิ้น
34
68
102
คศ.4
คศ.3
คศ.2
คศ.1
ครูผู้ช่วย
ชาย
หญิง
ผู้อำนวยการ
-
1
-
-
-
1
-
1
รองผู้อำนวยการ
-
3
-
-
-
1
2
3
ครู
-
22
8
8
7
13
32
45
รวมข้าราชการครู
-
26
8
8
7
15
34
49
พนักงานราชการ
3
2
5
อัตราจ้าง
1
2
3
เจ้าหน้าที่ธุรการ
-
-
-
ครูหอพัก
2
2
4
ครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ
5
1
6
ครูต่างชาติสอนภาษาจีน
-
-
-
ครูต่างชาติสอนภาษาเกาหลี
-
-
-
ครูต่างชาติสอนภาษาเขมร
-
-
-
ลูกจ้างประจำ
1
-
1
ลูกจ้างชั่วคราว
7
27
34

 

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2561
ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะอันดับวุฒิวิชาเอกวัน เดือน ปีวัน เดือน ปี
1ดร.คณาวุฒิ พรหมทาผู้อำนวยการโรงเรียนผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษคศ.3
2นางนวลอนงค์ วุฒิเสลารองผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษคศ.4(3)ศษ.ม.การบริหารการศึกษา01/มี.ค./250216/พ.ค.2523
3นางสาวจิตรลดา แจ่มปัญญารองผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษคศ.3กศ.ม.การบริหารการศึกษา24/มิ.ย./250905/ส.ค./2534
4นายสุรศักดิ์ พะประโคนรองผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษคศ.3ค.บ.ประวัติศาสตร์26/ม.ค./251712/มิ.ย./2544
5นางสาวบังอร ศรีเนตรครูครูชำนาญการพิเศษคศ.3ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ05/ม.ย./250607/ต.ค./2534
6นางสาววรรณภา ทองรองครูครูชำนาญการพิเศษคศ.3ค.บ.การบริหารการศึกษา01/ก.พ./250226/มิ.ย./2523
7นายทวีชัย ใจพรครูครูชำนาญการพิเศษคศ.3ศศ.ม.สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา01/มิ.ย./251107/พ.ค./2536
8นายปรมินทร์ แก้วดีครูครูชำนาญการพิเศษคศ.3วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา11/มี.ค./252322/ส.ค./2546
9นางสาวฐิติพร มีเดชครูครูชำนาญการพิเศษคศ.3ศศ.ม.การวิเคราะห์และการวางแผนการศึกษา11/ต.ค./251608/ก.ย./2540
10นางสาวณัฏฐณิชา โพธิ์งามครูครูชำนาญการพิเศษคศ.3วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา01/พ.ค./252624/พ.ค./2550
11นางประพิศ งางามครูครูชำนาญการพิเศษคศ.3วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา17/มี.ค./251919/พ.ค./2541
12นางกัญญารัตน์ พรหมคุณครูครูชำนาญการพิเศษคศ.3กศ.ม.หลักสูตรและการสอน27/ก.ค./251401/มิ.ย./2537
13นางสาวมุกดา บรรณบุบผาครูครูชำนาญการพิเศษคศ.3วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา20/ก.พ./250506/มี.ค./2535
14นางชิตพันธ์ มาตรคำจันทร์ครูครูชำนาญการพิเศษคศ.3กศ.ม.คณิตศาสตร์26/ธ.ค./251806/ธ.ค./2538
15นางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์ครูครูชำนาญการพิเศษคศ.2ศษ.ม.การบริหารการศึกษา01/มิ.ย./252216/พ.ค./2552
16นางสาวชญานิษฐ์ เขตสกุลครูครูชำนาญการพิเศษคศ.3วท.ม.คณิตศาสตรศึกษา22/ธ.ค./251227/ส.ค./2536
17นางพิศมัย นันทวิสิทธิ์ครูครูชำนาญการพิเศษคศ.3กศ.ม.วิทยาศาสตรศึกษา24/ก.ค./250502/มิ.ย./2529
18นางสาวฎายิน ลีลาครูครูชำนาญการพิเศษคศ.3ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน26/พ.ค./251714/พ.ค./2541
19นางเกศรา จันทร์แสงครูครูชำนาญการพิเศษคศ.3ค.บ.บรรณารักษ์22/ก.พ./250523//พ.ค./2529
20นางปราณีต ใจพรครูครูชำนาญการพิเศษคศ.3ค.บ.ภูมิศาสตร์14/ก.พ./251317/ส.ค./2536
21นางอละสา เถาว์รินทร์ครูครูชำนาญการพิเศษคศ.3วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์05/ธ.ค./251823/ก.ค./2542
22นายคงกะพัน ชัยพรครูครูชำนาญการพิเศษคศ.3ค.บ.เคมี01/มี.ค./252101/ส.ค./2545
23นายวิจักษณ์ ทองเพชรครูครูชำนาญการพิเศษคศ.3ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างก่อสร้าง)04/ก.พ./251507/มิ.ย./2539
24นายสุภรณ์ พรมหมคุณครูครูชำนาญการพิเศษคศ.3ศษ.ม.การบริหารการศึกษา24/ม.ค./251216/ก.ค./2536
25นางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์ครูครูชำนาญการพิเศษคศ.3ศศ.บ.การจัดการทั่วไป01/เม.ย./251117/ต.ค./2540
26นางสาวสมกมล มีดีครูครูชำนาญการพิเศษคศ.3ศษ.ม.ภาษาไทย16/ก.พ./251107/พ.ค./2536
27นางสุพัตรา อินลีครูครูชำนาญการพิเศษคศ.3ค.บ.สังคมศึกษา21/เม.ย./250407/พ.ค./2527
28นายพิเชฐ อินลีครูครูชำนาญการพิเศษคศ.3ค.บ.พลศึกษา23/เม.ย./250220/พ.ค./2523
29นางสาวปฐมาภรณ์ อาทิเวชครูครูชำนาญการพิเศษคศ.2วท.ม.เคมี27/ต.ค./252815/พ.ค./2552
30นางสาวดวงสมร กาบมาลีครูครูชำนาญการพิเศษคศ.3ศษ.ม.ภาษาอังกฤษ17/มี.ค./251808/ก.ย./2540
31นางปาริชาติ กองวัสสกุลณีครูครูชำนาญการคศ.2กศ.ม.การบริหารการศึกษา07/ส.ค./251208/ก.ย./2540
32นางกรภัทร โชติเจริญปรีดาครูครูชำนาญการคศ.2วท.ม.ฟิสิกส์ศึกษา09/ส.ค./252002/ส.ค./2553
33นายสรวิชญ์ ส่างภพครูครูชำนาญการคศ.2กศ.ม.การวิจัยการศึกษา17/มี.ค./252001/ธ.ค./2553
34นายพงษ์ศักดิ์ ดอกพองครูครูชำนาญการคศ.2วท.บ.เคมี04/พ.ค./252726/มิ.ย./2551
35นางรัตนาภรณ์ หัดโถครูครูชำนาญการคศ.2ศษ.ม.การบริหารการศึกษา18/ม.ค./252102/พ.ค./2554
36นางสาวอนัญญา ยอดจักรครูครูชำนาญการคศ.2ศษ.ม.การบริหารการศึกษา12/ก.ย./252702/พ.ค./2554
37นางจงรัก ประทุมชาติครูครูชำนาญการคศ.2วท.บ.คณิตศาสตร์17/ก.ค./252924/พ.ค./2554
38ว่าที่ ร.ท.ประหยัด หัดโถครูครูชำนาญการคศ.2ศษ.ม.การบริหารการศึกษา02/ม.ค./251802/พ.ค./2554
39นางสาวกรประภา สระแก้วครู-คศ.1วท.ม.ชีววิทยาศึกษา06/ต.ค./252221/ส.ค./2546
40นางสาวจามจุรี ชำบุญมีครู-คศ.1วท.บ.ชีววิทยา08/ก.ย./252912/พ.ย./2555
41นายปิยะพงษ์ ป้องกันครูครูชำนาญการคศ.2วท.บ.คณิตศาสตร์27/พ.ย./252429/มิ.ย./2552
42นางสาวนลินีนาฏ ดวนใหญ่ครู-คศ.1กศ.บ./ศษ.ม.ภาษาอังกฤษ/การบริหารการศึกษา03/ต.ค./253015/ส.ค./2554
43นายศุภชัย ทิมพะปะทังครูผู้ช่วย-ครูผู้ช่วยศศ.บ.ศิลปศึกษา11/พ.ย./252618/เม.ย./2560
44นางจิรวรรณ ศรีนามครูผู้ช่วย-ครูผู้ช่วยศศ.บ.(4ปี)สังคมศึกษา12/ส.ค./252318/เม.ย./2560
45นายสุรศักดิ์ บุญมางามครูผู้ช่วย-ครูผู้ช่วยค.บ.อุตสาหกรรม07/ก.ค./252208/ม.ค./2559
46นางสุประวีณ์ ทานะครูผู้ช่วย-ครูผู้ช่วยค.บ./ศษ.ม.เกษตรกรรม/การบริหารฯ26/ก.ค./251008/ม.ค./2559
47นางสาวจุฑามาศ คำเอี่ยมครู-คศ.1ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ18/ม.ค./253205/มิ.ย./2558
48นายศักดิ์ชัย อุไรครูผู้ช่วย--วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา16/พ.ค./252217/ต.ค./2559
49นางสาวอริศศา ดาทองครูผู้ช่วย-ครูผู้ช่วยศษ.ม.การบริหารการศึกษา26/เม.ย./252202/ธ.ค./2558

 

ข้อมูลพนักงานราชการ ปีการศึกษา 2560

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2561
ชื่อ - สกุลวุฒิวิชาเอกวิชาที่สอนวดป.เกิดวดป.ที่เริ่มการจ้าง
นางสาวนวลจันทร์ อุไรสายค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปแนะแนว และเจ้าหน้าที่พยาบาล27-เม.ย.-024-ต.ค.-53
นายไกรสยาม น้อยมิ่งศป.บ.ดุริยางคศิลป์ศิลปะ17-มี.ค.-2615-ก.ค.-58
นายธนศักดิ์ ตยะพักตร์ศศ.บ./ศษ.ม.รัฐศาสตร์/การบริหารการศึกษาสังคมพื้นฐาน ม.1,หน้าที่พลเมือง ม.4,เศรษฐศาสตร์ ม.530-ก.ค.-228-ก.พ.-59

 

จำนวนพนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2560

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2561
ประเภทการจ้างเพศระดับการศึกษา
รวม561146100011
ชาย
หญิง
รวม(คน)
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม(คน)
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
2
1
3
1
1
1
0
0
0
3
อัตราจ้าง (ครูผู้สอน) จากงบประมาณของ สพฐ.
ครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน
2
2
4
2
2
0
0
0
0
4
ครูและบุคลากรโรงเรียนพระราชดำริ
1
2
3
1
2
0
0
0
0
3
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ครูสาขาขาดแคลน (โครงการยกระดับพัฒนาครูทั้งระบบ)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
อัตราจ้าง(ครูผู้สอน) เงินนอกงบประมาณ
เงินบำรุงการศึกษา
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
เงินบริจาค
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานหรือองค์กรอื่น
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

 

ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2560

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2561
ชื่อ - สกุลวุฒิการศึกษาวิชาเอกวิชาที่สอนประเภทปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างครั้งแรกเมื่อ
นายทัศพันธ์ จันประทัดศษ.บ.พลศึกษาสุขศึกษา,พลศึกษาครูและบุคลากรโรงเรียนพระราชดำริ6-ม.ค.-58
นางสาวจินดาพร แก้วคำศศ.บ.นาฏศิลป์ และการละครนาฏศิลป์ครูและบุคลากรโรงเรียนพระราชดำริ14-ก.ค.-58
นางสาวอชิรญาณฎาษ์ วงษ์พินิจค.บ.คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ครูและบุคลากรโรงเรียนพระราชดำริ20-ก.ค.-60
นายศรีพงษ์ สมานศษ.บ. 5 ปีพลศึกษาครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน
นายสิทธิศักดิ์ โสลุนกศ.บ.สังคมศึกษาครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน20-ก.ค.-60
นางสาวพรพิลา ดวงจันทร์ค.บ. 5 ปีการประถมศึกษาครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน20-ก.ค.-60
นางสาวศิริมา ทองทวีค.บ.การศึกษาปฐมวัยครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน1-ส.ค.-60
นางสาวทัศนียา จักขุพันธ์ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นครูอัตราจ้างจากเงินรายได้ของสถานศึกษา1-พ.ค.-58

ติดต่อโรงเรียน