การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 5

ศธ 04258/3953ปกติ2019-08-08สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 5

ใส่ความเห็น

ติดต่อโรงเรียน