การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาในร่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาในร่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
  3. ประกาศร่าง TOR
  4. ร่างประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
  5. ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

tor-งานศูนย์กีฬาจริง
เอกสารประกวดราคาจ้าง
แบบ-บก01
ประกาศเผยแพร่แผน
ประกาศโรงเรียน
รวม-ปรมีfactor-f

ใส่ความเห็น