ป้ายกำกับ: งานพัสดุ

เปิดเผยข้อมูลราคากลางในการจัดซื้อหนังสือเรียน

เปิดเผยข้อมูลราคากลางในการจัดซื้อหนังสือ…

เปิดเผยข้อมูลราคากลางในการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เปิดเผยข้อมูลราคากลางในการสอบราคาจ้างปรั…

เปิดเผยข้อมูลราคากลางงานจ้างปรับปรุงท่อประปาอาคารเรียน,อาคารบ้านพักครู,อาคารหอพักนักเรียน งบประมาณปี พ.ศ. 2560

เปิดเผยข้อมูลราคากลางงานจ้างปรับปรุงท่อป…

เปิดเผยข้อมูลราคากลางในการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมอาคารหอพักนักเรียน

เปิดเผยข้อมูลราคากลางในการจ้างปรับปรุงซ่…

เปิดเผยข้อมูลราคากลางในการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อเตรียมรับเสด็จ

เปิดเผยข้อมูลราคากลางในการซื้อวัสดุงานบ้…