คณะผู้บริหาร

pswsk-003

นายสมศักดิ์  นันทวิสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

ชื่อ นายสมศักดิ์  นามสกุล  นันทวิสิทธิ์
ตำแหน่งวิทยฐานะ  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่  79493
สถานศึกษา/หน่วยงาน  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 28  

ประวัติส่วนตัว

สัญชาติไทย  เชื้อชาติไทย ศาสนาพุทธ
เกิดวันที่  20  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2504  

ภูมิลำเนา  

บ้านคู้ยายหมี  ตำบลคู้ยายหมี  อำเภอสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่อยู่ปัจจุบัน

ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่  54/628  หมู่ที่ 10
ตำบล โพธิ์  อำเภอ เมือง  จังหวัด  ศรีสะเกษ  รหัสไปรษณีย์  33000
โทรศัพท์ (บ้าน) 045- 615857   โทรศัพท์ส่วนตัว  08-17257437

 

 

นางนวลอนงค์ วุฒิเสลา
ตำแหน่งรองฯฝ่ายบริหารงานทั่วไป วิทยะฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิตรลดา แจ่มปัญญา
ตำแหน่งรองฯ ฝ่ายบริหารงานบุคคล วิทยะฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายสุรศักดิ์ พะประโคน
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการหอพัก วิทยะฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

 

 

 

ใส่ความเห็น