วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ภาย ในปีการศึกษา ๒๕๕๕  – ๒๕๕๙ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ศรีสะเกษ  บริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นเลิศทางวิชาการ  สื่อสารหลายภาษา  ก้าวหน้าเทคโนโลยี  มีคุณธรรมนำความรู้มุ่งสู่มาตรฐานสากล  ค้นคว้าอย่างสร้างสรรค์  สืบสานงานพระราชดำริ

พันธกิจ

  1. มุ่งเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา
  2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  3. ส่งเสริมสุขภาวะ  จัดสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะปลอดภัย
  4. พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้หลากหลายและทันสมัยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาไทย
  5. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ
  6. ส่งเสริมและพัฒนาระเบียบวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
  7. สืบสานงานพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑   พัฒนาระบบโครงสร้างการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ ทางการศึกษาประเมินผลอย่างต่อเนื่องโปร่งใสและตรวจสอบได้
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒   พัฒนาผู้เรียนทางด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคมและสติปัญญา ให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  เป็นคนดี  คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ ๓   เน้นการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔   พัฒนาอาคารสถานที่  สภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในภายนอก อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ยุทธศาสตร์ที่ ๕   เน้นการพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่งเสริม อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเอกลักษณ์ไทย
ยุทธศาสตร์ที่ ๖   พัฒนาระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๗  ส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษาและสืบสานงานพระราชดำริ

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ ๑.๑      ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
กลยุทธ์ที่ ๑.๒      คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติ ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
กลยุทธ์ที่ ๑.๓      สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
กลยุทธ์ที่  ๒.๑      ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
กลยุทธ์ที่  ๒.๒      ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
กลยุทธ์ที่  ๒.๓      ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่  ๒.๔      ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
กลยุทธ์ที่  ๒.๕      ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
กลยุทธ์ที่  ๒.๖      ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานรักการทำงานสามารถทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
กลยุทธ์ ที่  ๒.๗      การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้นแนวทางการปฏิรูป การศึกษาเพื่อพัฒนา   และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
กลยุทธ์ที่  ๓.๑      ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
กลยุทธ์ที่  ๔.๑      สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริม ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
กลยุทธ์ที่  ๔.๒      สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่  ๕.๑      สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
กลยุทธ์ที่  ๖.๑      สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
กลยุทธ์ที่  ๗.๑      การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กำหนดขึ้น

ใส่ความเห็น