นางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์

SWSK-00074

นางปุญญพัฒน์  สุตะพันธ์
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เรื่อง  รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
รายวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส33102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

file-page1 file-page2