ระเบียบ รร. ว่าด้วยความประพฤติและการลงโทษนักเรียน ปี พ.ศ. 2560


ระเบียบโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ว่าด้วยความประพฤติและการลงโทษนักเรียน ปี พ.ศ. 2560
http://swsk.ac.th/2014/wp-content/uploads/2017/05/2560-swskrule.pdf