เดือน: พฤศจิกายน 2016

เปิดเผยข้อมูลราคากลางในการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เปิดเผยข้อมูลราคากลางในการสอบราคาจ้างปรั…

เปิดเผยข้อมูลราคากลางงานจ้างปรับปรุงท่อประปาอาคารเรียน,อาคารบ้านพักครู,อาคารหอพักนักเรียน งบประมาณปี พ.ศ. 2560

เปิดเผยข้อมูลราคากลางงานจ้างปรับปรุงท่อป…