เดือน: มีนาคม 2015

ประกาศการจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 โดยวิธีพิเศษ

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริน…

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อใ…