เดือน: กุมภาพันธ์ 2015

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึ…

ประกาศสอบราคาซื้อและเผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์ส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพ

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริน…

To be number 1 Idol

TI 25 : นายวงศกร เชื้อนิล **************…

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริน…

ค่ายคณิตศาสตร์

นักเรียนชั้น ม.2 เข้าค่ายคณิตศาสตร์ โดยไ…

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 203/27

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริน…