เดือน: มกราคม 2015

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเ…

นางสาวพรภวิษา โสพล

นางสาวพรภวิษา โสพล ได้รับรางวัลรองชนะเลิ…

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาบ้านพักครูและทาสีอาคารหอพัก

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริน…