เดือน: กันยายน 2014

เข้าเฝ้ารับรับรางวัลนักเรียน และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริน…