เดือน: กุมภาพันธ์ 2014

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ …

นายขจรศักดิ์ แซ่เตีย ม.4/3 เข้ารับรางวัลผู้มีความสามารถและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ

นายขจรศักดิ์  แซ่เตีย ม.4/3 เข้ารับรางวั…

CHRISTMAS DAY 2013

CHRISTMAS DAY 2013  กลุ่มสาระการเรียนรู้…

กีฬาสี ปี 2556

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริน…

รับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

วันที่ 20 ธันวาคม 2556 โรงเรียนเฉลิมพระเ…

กิจกรรมแปรรูปอาหาร

กิจกรรมแปรรูปอาหาร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น…