หมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานครู

การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ ICT

  โรงเรียนร่วมกับฝ่ายวิชาการ จัดการอบรมเ…

นายปรมินทร์ แก้วดี

นายปรมินทร์ แก้วดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ …

นางสาวฎายิน ลีลา

นางสาวฎายิน ลีลา ครูวิทยฐานะชำนาญการ กลุ…

นางบุญฑิตา ศรีภา

รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้ว…

นางสาววรรณภา ทองรอง

นางสาววรรณภา ทองรอง ครูวิทยาฐานะชำนาญการ…

นางนวลอนงค์ วุฒิเสลา

นางนวลอนงค์ วุฒิเสลา รองผู้อำนวยการฝ่ายก…

นางสาวฐิติพร มีเดช

รายงานการพัฒนาชุดการสอน วิชาภาษาไทย นางส…

นางวิราวรรณ ยกพล

การพัฒนาและใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับ…

นางประพิศ งางาม

การพัฒนาการพัฒนาชุดการสอนรายวิชาฟิสิกส์ …

นางรุ่งนภา ผลเกิด

  การพัฒนาการพัฒนาชุดการสอนรายวิชาค…