หมวดหมู่: ภาษาไทย

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ …

นางสาววรรณภา ทองรอง

นางสาววรรณภา ทองรอง ครูวิทยาฐานะชำนาญการ…

นางนวลอนงค์ วุฒิเสลา

นางนวลอนงค์ วุฒิเสลา รองผู้อำนวยการฝ่ายก…

นางสาวฐิติพร มีเดช

รายงานการพัฒนาชุดการสอน วิชาภาษาไทย นางส…

นางวิราวรรณ ยกพล

การพัฒนาและใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับ…