หมวดหมู่: การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กิจกรรมแปรรูปอาหาร

กิจกรรมแปรรูปอาหาร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น…

โครงการ อบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนได้…

นางสาวฎายิน ลีลา

นางสาวฎายิน ลีลา ครูวิทยฐานะชำนาญการ กลุ…