นางวิราวรรณ ยกพล

การพัฒนาและใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นางวิราวรรณ ยกพล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ดาวน์โหลด Click!

นางประพิศ งางาม

การพัฒนาการพัฒนาชุดการสอนรายวิชาฟิสิกส์ 4 เรื่อง ไฟฟ้าสถิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นางประพิศ  งางาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลด Click!

นางรุ่งนภา ผลเกิด

 

การพัฒนาการพัฒนาชุดการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์

เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นางรุ่งนภา ผลเกิด

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ดาวน์โหลด Click!