นางสาวกมลวรรณ สิงหชาติ

รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขนาดกลาง ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2556