เด็กหญิงอมิตตา อินทะวงษ์

รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขนาดกลาง ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2556