กิจกรรมแปรรูปอาหาร

กิจกรรมแปรรูปอาหาร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น “ผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้องงอกผสมธัญพืช”
จัดทำโดย…..
1. เด็กชายชวนันท์ อินทร์ดา ม.3/1
2. เด็กชายสรรพวิท สุจริต ม.3/2
3. เด็กหญิงวศินี นิยม ม.3/2
ครูที่ปรึกษา…..
1. นางลัดดาวัลย์ ชูแก้ว
2. นางสาวฐิติพร มีเดช

ชมภาพ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.552656158158302.1073741892.110518225705433&type=1