Open House 2555 “เปิดบ้านเฮา 2555″

IMG_0615

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคิรนทร์ ศรีสะเกษ จัดงาน “เปิดบ้านเฮา Open House 2555″ ณ บริเวณงานตาลคู่ ในงานมีนิทรรการ ผลงานนักเรียนจากทุกกลุ่มสาระ การแสดงละคร เต้น cover dance และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

ชมภาพ ชุด ละคร/Cover Dance Click!
ชมภาพ ชุด เก็บตก Click!