Monthly Archives: มกราคม 2014

นางสาวกมลวรรณ สิงหชาติ

นางสาวกมลวรรณ สิงหชาติ รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขนาดกลาง ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2556 ชมภาพ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.576312135792704.1073741908.110518225705433&type=1

เด็กหญิงอมิตตา อินทะวงษ์

เด็กหญิงอมิตตา อินทะวงษ์ รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขนาดกลาง ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2556 ชมภาพ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.576281162462468.1073741906.110518225705433&type=1

นายขจรศักดิ์ แซ่เตีย ม.4/3

นายขจรศักดิ์  แซ่เตีย ม.4/3 เข้ารับรางวัลผู้มีความสามารถและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2557 ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร 8 มกราคม 2557 ชมภาพ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.568767569880494.1073741904.110518225705433&type=1