Monthly Archives: กรกฎาคม 2013

นักเรียนรางวัลพระราชทาน

ขอแสดงความยินดีกับ นายขจรศักดิ์ แซ่เตีย ม.4/3 ได้รับรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขนาดกลาง และเด็กหญิงอรอุมา คงเมือง ม.1/3 ได้รับรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โดยได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิตดาลัย พระราชวังสวนจิตรดา กรุงเทพมหานคร วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ชมภาพที่นี่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.485415708215681.1073741865.110518225705433&type=3&uploaded=59

ขอความอนุเคราะห์ครูผู้รับผิดชอบโครงการ

ด้วยฝ่ายงบประมาณและแผนงาน  อยู่ระหว่างการดำเนินงานรวบรวมโครงการ  ประจำีปีงบประมาณ 2556  จึงขอความอนุเคราะห์ครูผู้รับผิดชอบโครงการ  ปรับโครงการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์  มาตรฐานและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตามแบบฟอร์มที่ส่งมาด้วยนี้ และส่งโครงการ  ประจำปีงบประมาณ 2556  ที่ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน ฝ่ายแผนงาน ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ Click !

พิธีไหว้ครู 2556

พิธีไหว้ครู 2556 ณ หอประชุมแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ชมภาพ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.476916849065567.1073741859.110518225705433&type=1

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ถ่ายภาพ…. ครูสุคนธ์ สุขศรี นายรวินนท์ บุญประดิษฐ์ ม.4/1 นายวิสุทธิ์ ปัตถา ม.4/1 ชมภาพ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.476003579156894.1073741855.110518225705433&type=1

วันเกียรติยศ 2556

วันเกียรติยศ 2556 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุมแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนรินทร์ ศรีสะเกษ ถ่ายภาพ….. ครูฎายิน ลีลา ครูสุคนธ์ สุขศรี นายรวินนท์ บุญประดิษฐ์ ม.4/1 นายวิสุทธิ์ ปัตถา ม.4/1 ชมภาพ : ชุดที่ 1 ชมภาพ : ชุดที่ 2  

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (8 photos) 26 มิถุนายน 2556 วันต่อต้านยาเสพติด ท่านผู้อำนวยการอ่านสาร และมีการขับเสภาเชิดชูสุนทรภู่ด้วย ชมภาพ : https://www.facebook.com/SrinagarindrathePrincessMotherSchoolSiSaKet?hc_location=timeline